Поділитися сторінкою

Вивчіть X за Y хвилин

Де X=kotlin

Kotlin - це мова програмування зі статичною типізацією для JVM, Android та браузера. Вона має 100% сумісність із Java.

Детальніше

// Однорядкові коментарі починаються з //
/*
Такий вигляд мають багаторядкові коментарі
*/

// Ключове слово package працює так само, як і в Java.
package com.learnxinyminutes.kotlin

/*
Точкою входу для програм на Kotlin є функція під назвою main.
Вона приймає масив із аргументів, що були передані через командний рядок.
Починаючи з Kotlin 1.3, функція main може бути оголошена без параметрів взагалі.
*/
fun main(args: Array<String>) {
  /*
  Оголошення змінних відбувається за допомогою ключових слів var або val.
  Відмінність між ними полягає в тому, що значення змінних, оголошених через 
  val, не можна змінювати. Водночас, змінній "var" можна переприсвоїти нове 
  значення в подальшому.
  */
  val fooVal = 10 // більше ми не можемо змінити значення fooVal на інше
  var fooVar = 10
  fooVar = 20 // fooVar може змінювати значення

  /*
  В більшості випадків Kotlin може визначати, якого типу змінна, тому не 
  потрібно щоразу точно вказувати її тип.
  Тип змінної вказується наступним чином:
  */
  val foo: Int = 7

  /*
  Рядки мають аналогічне з Java представлення. Спеціальні символи 
  позначаються за допомогою зворотнього слеша.
  */
  val fooString = "My String Is Here!"
  val barString = "Printing on a new line?\nNo Problem!"
  val bazString = "Do you want to add a tab?\tNo Problem!"
  println(fooString)
  println(barString)
  println(bazString)

  /*
  Необроблений рядок розмежовується за допомогою потрійних лапок (""").
  Необроблені рядки можуть містити переніс рядка (не спеціальний символ \n) та 
  будь-які інші символи.
  */
  val fooRawString = """
fun helloWorld(val name : String) {
  println("Hello, world!")
}
"""
  println(fooRawString)

  /*
  Рядки можуть містити шаблонні вирази.
  Шаблонний вираз починається із символа доллара "$".
  */
  val fooTemplateString = "$fooString has ${fooString.length} characters"
  println(fooTemplateString) // => My String Is Here! has 18 characters

  /*
  Щоб змінна могла мати значення null, потрібно це додатково вказати. 
  Для цього після оголошеного типу змінної додається спеціальний символ "?".
  Отримати значення такої змінної можна використавши оператор "?.".
  Оператор "?:" застосовується, щоб оголосити альтернативне значення змінної 
  у випадку, якщо вона буде рівна null.
  */
  var fooNullable: String? = "abc"
  println(fooNullable?.length) // => 3
  println(fooNullable?.length ?: -1) // => 3
  fooNullable = null
  println(fooNullable?.length) // => null
  println(fooNullable?.length ?: -1) // => -1

  /*
  Функції оголошуються з використанням ключового слова fun.
  Аргументи функції перелічуються у круглих дужках після назви функції.
  Аргументи можуть мати значення за замовчуванням. Тип значення, що повертатиметься
  функцією, вказується після оголошення аргументів за необхідністю.
  */
  fun hello(name: String = "world"): String {
    return "Hello, $name!"
  }
  println(hello("foo")) // => Hello, foo!
  println(hello(name = "bar")) // => Hello, bar!
  println(hello()) // => Hello, world!

  /*
  Аргументи функції можуть бути помічені ключовим словом vararg. Це дозволяє 
  приймати довільну кількість аргументів функції зазначеного типу.
  */
  fun varargExample(vararg names: Int) {
    println("Argument has ${names.size} elements")
  }
  varargExample() // => Argument has 0 elements
  varargExample(1) // => Argument has 1 elements
  varargExample(1, 2, 3) // => Argument has 3 elements

  /*
  Коли функція складається з одного виразу, фігурні дужки не є обов'язковими. 
  Тіло функції вказується після оператора "=".
  */
  fun odd(x: Int): Boolean = x % 2 == 1
  println(odd(6)) // => false
  println(odd(7)) // => true

  // Якщо тип значення, що повертається функцією, може бути однозначно визначено, 
  // його непотрібно вказувати.
  fun even(x: Int) = x % 2 == 0
  println(even(6)) // => true
  println(even(7)) // => false

  // Функції можуть приймати інші функції як аргументи, а також повертати інші функції.
  fun not(f: (Int) -> Boolean): (Int) -> Boolean {
    return {n -> !f.invoke(n)}
  }
  // Іменовані функції можуть бути вказані як аргументи за допомогою оператора "::".
  val notOdd = not(::odd)
  val notEven = not(::even)
  // Лямбда-вирази також можуть бути аргументами функції.
  val notZero = not {n -> n == 0}
  /*
  Якщо лямбда-вираз приймає лише один параметр, його оголошення може бути пропущене
  (разом із ->). Всередині виразу до цього параметра можна звернутись через 
  змінну "it".
  */
  val notPositive = not {it > 0}
  for (i in 0..4) {
    println("${notOdd(i)} ${notEven(i)} ${notZero(i)} ${notPositive(i)}")
  }

  // Ключове слово class використовується для оголошення класів.
  class ExampleClass(val x: Int) {
    fun memberFunction(y: Int): Int {
      return x + y
    }

    infix fun infixMemberFunction(y: Int): Int {
      return x * y
    }
  }
  /*
  Щоб створити новий об'єкт, потрібно викликати конструктор класу.
  Зазначте, що в Kotlin немає ключового слова new.
  */
  val fooExampleClass = ExampleClass(7)
  // Методи класу викликаються через крапку.
  println(fooExampleClass.memberFunction(4)) // => 11
  /*
  Якщо функція була позначена ключовим словом infix, тоді її можна викликати через 
  інфіксну нотацію.
  */
  println(fooExampleClass infixMemberFunction 4) // => 28

  /*
  Класи даних - це лаконічний спосіб створювати класи, що містимуть тільки дані.
  Методи "hashCode"/"equals" та "toString" автоматично генеруються.
  */
  data class DataClassExample (val x: Int, val y: Int, val z: Int)
  val fooData = DataClassExample(1, 2, 4)
  println(fooData) // => DataClassExample(x=1, y=2, z=4)

  // Класи даних також мають функцію "copy".
  val fooCopy = fooData.copy(y = 100)
  println(fooCopy) // => DataClassExample(x=1, y=100, z=4)

  // Об'єкти можуть бути деструктурувані кількома способами. 
  val (a, b, c) = fooCopy
  println("$a $b $c") // => 1 100 4

  // деструктурування у циклі for
  for ((a, b, c) in listOf(fooData)) {
    println("$a $b $c") // => 1 100 4
  }

  val mapData = mapOf("a" to 1, "b" to 2)
  // Map.Entry також деструктурувуються
  for ((key, value) in mapData) {
    println("$key -> $value")
  }

  // Функція із "with" працює майже так само як це ж твердження у JavaScript.
  data class MutableDataClassExample (var x: Int, var y: Int, var z: Int)
  val fooMutableData = MutableDataClassExample(7, 4, 9)
  with (fooMutableData) {
    x -= 2
    y += 2
    z--
  }
  println(fooMutableData) // => MutableDataClassExample(x=5, y=6, z=8)

  /*
  Список можна створити використовуючи функцію listOf.
  Список буде незмінним, тобто елементи не можна буде додавати або видаляти.
  */
  val fooList = listOf("a", "b", "c")
  println(fooList.size) // => 3
  println(fooList.first()) // => a
  println(fooList.last()) // => c
  // доступ до елементів здійснюється через їхні порядковий номер.
  println(fooList[1]) // => b

  // Змінні списки можна створити використовуючи функцію mutableListOf.
  val fooMutableList = mutableListOf("a", "b", "c")
  fooMutableList.add("d")
  println(fooMutableList.last()) // => d
  println(fooMutableList.size) // => 4

  // Функція setOf створює об'єкт типу множина.
  val fooSet = setOf("a", "b", "c")
  println(fooSet.contains("a")) // => true
  println(fooSet.contains("z")) // => false

  // mapOf створює асоціативний масив.
  val fooMap = mapOf("a" to 8, "b" to 7, "c" to 9)
  // Доступ до значень в асоціативних масивах здійснюється через їхні ключі.
  println(fooMap["a"]) // => 8

  /*
  Послідовності представлені як колекції лінивих обчислень. Функція generateSequence
  створює послідовність.
  */
  val fooSequence = generateSequence(1, { it + 1 })
  val x = fooSequence.take(10).toList()
  println(x) // => [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]

  // Приклад використання послідовностей, генерація чисел Фібоначчі:
  fun fibonacciSequence(): Sequence<Long> {
    var a = 0L
    var b = 1L

    fun next(): Long {
      val result = a + b
      a = b
      b = result
      return a
    }

    return generateSequence(::next)
  }
  val y = fibonacciSequence().take(10).toList()
  println(y) // => [1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55]

  // Kotlin має функції вищого порядку для роботи з колекціями.
  val z = (1..9).map {it * 3}
         .filter {it < 20}
         .groupBy {it % 2 == 0}
         .mapKeys {if (it.key) "even" else "odd"}
  println(z) // => {odd=[3, 9, 15], even=[6, 12, 18]}

  // Цикл for може використовуватись з будь-чим, що має ітератор.
  for (c in "hello") {
    println(c)
  }

  // Принцип роботи циклів "while" не відрізняється від інших мов програмування.
  var ctr = 0
  while (ctr < 5) {
    println(ctr)
    ctr++
  }
  do {
    println(ctr)
    ctr++
  } while (ctr < 10)

  /*
  if може бути використаний як вираз, що повертає значення. Тому тернарний 
  оператор ?: не потрібний в Kotlin.
  */
  val num = 5
  val message = if (num % 2 == 0) "even" else "odd"
  println("$num is $message") // => 5 is odd

  // "when" використовується як альтернатива ланцюгам "if-else if".
  val i = 10
  when {
    i < 7 -> println("first block")
    fooString.startsWith("hello") -> println("second block")
    else -> println("else block")
  }

  // "when" може приймати аргумент.
  when (i) {
    0, 21 -> println("0 or 21")
    in 1..20 -> println("in the range 1 to 20")
    else -> println("none of the above")
  }

  // "when" також може використовуватись як функція, що повертає значення.
  var result = when (i) {
    0, 21 -> "0 or 21"
    in 1..20 -> "in the range 1 to 20"
    else -> "none of the above"
  }
  println(result)

  /*
  Тип об'єкта можна перевірити використавши оператор is. Якщо перевірка проходить 
  успішно, тоді можна використовувати об'єкт як данний тип не приводячи до нього 
  додатково.
  */
  fun smartCastExample(x: Any) : Boolean {
    if (x is Boolean) {
      // x тепер має тип Boolean
      return x
    } else if (x is Int) {
      // x тепер має тип Int
      return x > 0
    } else if (x is String) {
      // x тепер має тип String
      return x.isNotEmpty()
    } else {
      return false
    }
  }
  println(smartCastExample("Hello, world!")) // => true
  println(smartCastExample("")) // => false
  println(smartCastExample(5)) // => true
  println(smartCastExample(0)) // => false
  println(smartCastExample(true)) // => true

  // Smartcast (розумне приведення) також працює з блоком when
  fun smartCastWhenExample(x: Any) = when (x) {
    is Boolean -> x
    is Int -> x > 0
    is String -> x.isNotEmpty()
    else -> false
  }

  /*
  Розширення - це ще один спосіб розширити функціонал класу.
  Подібні методи розширення реалізовані у С#.
  */
  fun String.remove(c: Char): String {
    return this.filter {it != c}
  }
  println("Hello, world!".remove('l')) // => Heo, word!
}

// Класи перелічення також подібні до тих типів, що і в Java.
enum class EnumExample {
  A, B, C // Константи перелічення розділені комами.
}
fun printEnum() = println(EnumExample.A) // => A

// Оскільки кожне перелічення - це об'єкт класу enum, воно може бути 
// проініціалізоване наступним чином:
enum class EnumExample(val value: Int) {
  A(value = 1),
  B(value = 2),
  C(value = 3)
}
fun printProperty() = println(EnumExample.A.value) // => 1

// Кожне перелічення має властивості, які дозволяють отримати його ім'я 
// та порядок (позицію) в класі enum:
fun printName() = println(EnumExample.A.name) // => A
fun printPosition() = println(EnumExample.A.ordinal) // => 0

/*
Ключове слово object можна використати для створення об'єкту сінглтону. Об'єкт не 
можна інстанціювати, проте на його унікальний екземпляр можна посилатись за іменем.
Подібна можливість є в сінглтон об'єктах у Scala. 
*/
object ObjectExample {
  fun hello(): String {
    return "hello"
  }

  override fun toString(): String {
    return "Hello, it's me, ${ObjectExample::class.simpleName}"
  }
}


fun useSingletonObject() {
  println(ObjectExample.hello()) // => hello
  // В Kotlin, "Any" - це корінь ієрархії класів, так само, як і "Object" у Java.
  val someRef: Any = ObjectExample
  println(someRef) // => Hello, it's me, ObjectExample
}


/* 
Оператор перевірки на те, що об'єкт не рівний null, (!!) перетворює будь-яке значення в ненульовий тип і кидає виняток, якщо значення рівне null.
*/
var b: String? = "abc"
val l = b!!.length

// Далі - приклади перевизначення методів класу Any в класі-насліднику
data class Counter(var value: Int) {
  // перевизначити Counter += Int
  operator fun plusAssign(increment: Int) {
    this.value += increment
  }

  // перевизначити Counter++ та ++Counter
  operator fun inc() = Counter(value + 1)

  // перевизначити Counter + Counter
  operator fun plus(other: Counter) = Counter(this.value + other.value)

  // перевизначити Counter * Counter
  operator fun times(other: Counter) = Counter(this.value * other.value)

  // перевизначити Counter * Int
  operator fun times(value: Int) = Counter(this.value * value)

  // перевизначити Counter in Counter
  operator fun contains(other: Counter) = other.value == this.value

  // перевизначити Counter[Int] = Int
  operator fun set(index: Int, value: Int) {
    this.value = index + value
  }

  // перевизначити виклик екземпляру Counter
  operator fun invoke() = println("The value of the counter is $value")

}
// Можна також перевизначити оператори через методи розширення.
// перевизначити -Counter
operator fun Counter.unaryMinus() = Counter(-this.value)

fun operatorOverloadingDemo() {
  var counter1 = Counter(0)
  var counter2 = Counter(5)
  counter1 += 7
  println(counter1) // => Counter(value=7)
  println(counter1 + counter2) // => Counter(value=12)
  println(counter1 * counter2) // => Counter(value=35)
  println(counter2 * 2) // => Counter(value=10)
  println(counter1 in Counter(5)) // => false
  println(counter1 in Counter(7)) // => true
  counter1[26] = 10
  println(counter1) // => Counter(value=36)
  counter1() // => The value of the counter is 36
  println(-counter2) // => Counter(value=-5)
}

Подальше вивчення


Маєте пораду? А може, виправлення? Відкрийте Issue у GitHub-репозиторії або зробіть pull request самостійно!

Автор початкової версії S Webber, оновлено 0 авторами.