Bu sayfayı paylaş

Y dakikada X öğren

Burada X=C#

C# zarif ve tip güvenli nesne yönelimli bir dil olup geliştiricilerin .NET framework üzerinde çalışan güçlü ve güvenli uygulamalar geliştirmesini sağlar.

Yazım yanlışları ve öneriler için bana ulaşabilirsiniz

Daha fazlasını okuyun.

// Tek satırlık yorumlar // ile başlar 
/*
Birden fazla satırlı yorumlar buna benzer
*/
/// <summary>
/// Bu bir XML dokümantasyon yorumu
/// </summary>

// Uygulamanın kullanacağı ad alanlarını belirtin
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Data.Entity;
using System.Dynamic;
using System.Linq;
using System.Linq.Expressions;
using System.Net;
using System.Threading.Tasks;
using System.IO;

// Kodu düzenlemek için paketler içinde alan tanımlayın
namespace Learning
{
  // Her .cs dosyası, dosya ile aynı isimde en az bir sınıf içermeli
  // bu kurala uymak zorunda değilsiniz ancak mantıklı olan yol budur.
  public class LearnCSharp
  {
    // TEMEL SÖZ DİZİMİ - daha önce Java ya da C++ kullandıysanız İLGİNÇ ÖZELLİKLER'e geçin
    public static void Syntax() 
    {
      // Satırları yazdırmak için Console.WriteLine kullanın
      Console.WriteLine("Merhaba Dünya");
      Console.WriteLine(
        "Integer: " + 10 +
        " Double: " + 3.14 +
        " Boolean: " + true);

      // Yeni satıra geçmeden yazdırmak için Console.Write kullanın
      Console.Write("Merhaba ");
      Console.Write("Dünya");

      ///////////////////////////////////////////////////
      // Tipler & Değişkenler
      //
      // Bir değişken tanımlamak için <tip> <isim> kullanın
      ///////////////////////////////////////////////////

      // Sbyte - Signed 8-bit integer
      // (-128 <= sbyte <= 127)
      sbyte fooSbyte = 100;

      // Byte - Unsigned 8-bit integer
      // (0 <= byte <= 255)
      byte fooByte = 100;

      // Short - 16-bit integer
      // Signed - (-32,768 <= short <= 32,767)
      // Unsigned - (0 <= ushort <= 65,535)
      short fooShort = 10000;
      ushort fooUshort = 10000;

      // Integer - 32-bit integer
      int fooInt = 1; // (-2,147,483,648 <= int <= 2,147,483,647)
      uint fooUint = 1; // (0 <= uint <= 4,294,967,295)

      // Long - 64-bit integer
      long fooLong = 100000L; // (-9,223,372,036,854,775,808 <= long <= 9,223,372,036,854,775,807)
      ulong fooUlong = 100000L; // (0 <= ulong <= 18,446,744,073,709,551,615)
      // Sayılar boyutlarına göre ön tanımlı olarak int ya da uint olabilir.
      // L, değişken değerinin long ya da ulong tipinde olduğunu belirtmek için kullanılır.

      // Double - Çift hassasiyetli 64-bit IEEE 754 kayan sayı
      double fooDouble = 123.4; // Hassasiyet: 15-16 basamak

      // Float - Tek hassasiyetli 32-bit IEEE 754 kayan sayı
      float fooFloat = 234.5f; // Hassasiyet: 7 basamak
      // f, değişken değerinin float tipinde olduğunu belirtmek için kullanılır.

      // Decimal - 128-bit veri tiğinde ve diğer kayan sayı veri tiplerinden daha hassastır,
      // finansal ve mali hesaplamalar için uygundur.
      decimal fooDecimal = 150.3m;

      // Boolean - true & false
      bool fooBoolean = true; // veya false

      // Char - 16-bitlik tek bir unicode karakter
      char fooChar = 'A';

      // Strings -- Önceki baz tiplerinin hepsi değer tipiyken,
      // string bir referans tipidir. Null değer atayabilirsiniz
      string fooString = "\"escape\" quotes and add \n (new lines) and \t (tabs)";
      Console.WriteLine(fooString);

      // İndeks numarası kullanarak bir string'in bütün karakterlerine erişilebilirsiniz: 
      char charFromString = fooString[1]; // => 'e'
      // String'ler değiştirilemez: fooString[1] = 'X' işlemini yapamazsınız;

      // String'leri geçerli kültür değeri ve büyük küçük harf duyarlılığı olmadan karşılaştırma
      string.Compare(fooString, "x", StringComparison.CurrentCultureIgnoreCase);

      // sprintf baz alınarak formatlama
      string fooFs = string.Format("Check Check, {0} {1}, {0} {1:0.0}", 1, 2);

      // Tarihler & Formatlama
      DateTime fooDate = DateTime.Now;
      Console.WriteLine(fooDate.ToString("hh:mm, dd MMM yyyy"));

      // Bir string'i iki satıra bölmek için @ sembolü kullanabilirsiniz. " işaretinden kaçmak için "" kullanın
      string bazString = @"Here's some stuff
on a new line! ""Wow!"", the masses cried";

      // Bir değişkeni değiştirilemez yapmak için const ya da read-only kullanın. 
      // const değerleri derleme sırasında hesaplanır
      const int HOURS_I_WORK_PER_WEEK = 9001;

      ///////////////////////////////////////////////////
      // Veri Yapıları
      ///////////////////////////////////////////////////

      // Diziler - Sıfır indeksli
      // Dizi boyutuna tanımlama sırasında karar verilmelidir.
      // Dizi tanımlama formatı şöyledir:
      // <veri tipi>[] <değişken ismi> = new <veri tipi>[<dizi boyutu>];
      int[] intArray = new int[10];

      // Bir diğer dizi tanımlama formatı şöyledir:
      int[] y = { 9000, 1000, 1337 };

      // Bir diziyi indeksleme - Bir elemente erişme
      Console.WriteLine("intArray @ 0: " + intArray[0]);
      // Diziler değiştirilebilir.
      intArray[1] = 1;

      // Listeler
      // Listeler daha esnek oldukları için dizilerden daha sık kullanılırlar.
      // Bir liste tanımlama formatı şöyledir:
      // List<veri tipi> <değişken ismi> = new List<veri tipi>();
      List<int> intList = new List<int>();
      List<string> stringList = new List<string>();
      List<int> z = new List<int> { 9000, 1000, 1337 }; // tanımlama
      // <> işareti generic ifadeler içindir - Güzel özellikler sekmesini inceleyin

      // Listelerin varsayılan bir değeri yoktur;
      // İndekse erişmeden önce değer eklenmiş olmalıdır
      intList.Add(1);
      Console.WriteLine("intList @ 0: " + intList[0]);

      // Diğer veri yapıları için şunlara bakın:
      // Stack/Queue (Yığın/Kuyruk)
      // Dictionary (hash map'in uygulanması) (Sözlük)
      // HashSet (karma seti)
      // Read-only Collections (Değiştirilemez koleksiyonlar)
      // Tuple (.Net 4+) (tüp)

      ///////////////////////////////////////
      // Operatörler
      ///////////////////////////////////////
      Console.WriteLine("\n->Operators");

      int i1 = 1, i2 = 2; // Birden çok tanımlamanın kısa yolu

      // Aritmetik basittir
      Console.WriteLine(i1 + i2 - i1 * 3 / 7); // => 3

      // Mod
      Console.WriteLine("11%3 = " + (11 % 3)); // => 2

      // Karşılaştırma operatörleri
      Console.WriteLine("3 == 2? " + (3 == 2)); // => false
      Console.WriteLine("3 != 2? " + (3 != 2)); // => true
      Console.WriteLine("3 > 2? " + (3 > 2)); // => true
      Console.WriteLine("3 < 2? " + (3 < 2)); // => false
      Console.WriteLine("2 <= 2? " + (2 <= 2)); // => true
      Console.WriteLine("2 >= 2? " + (2 >= 2)); // => true

      // Bit düzeyi operatörleri!
      /*
      ~    Tekli bit tamamlayıcısı
      <<   Sola kaydırma Signed left shift
      >>   Sağa kaydırma Signed right shift
      &    Bit düzeyi AND
      ^    Bit düzeyi harici OR
      |    Bit düzeyi kapsayan OR
      */

      // Arttırma
      int i = 0;
      Console.WriteLine("\n->Inc/Dec-rementation");
      Console.WriteLine(i++); //i = 1. Post-Incrementation
      Console.WriteLine(++i); //i = 2. Pre-Incrementation
      Console.WriteLine(i--); //i = 1. Post-Decrementation
      Console.WriteLine(--i); //i = 0. Pre-Decrementation

      ///////////////////////////////////////
      // Kontrol Yapıları
      ///////////////////////////////////////
      Console.WriteLine("\n->Control Structures");

      // If ifadesi c benzeridir
      int j = 10;
      if (j == 10)
      {
        Console.WriteLine("I get printed");
      }
      else if (j > 10)
      {
        Console.WriteLine("I don't");
      }
      else
      {
        Console.WriteLine("I also don't");
      }

      // Üçlü operatörler
      // Basit bir if/else ifadesi şöyle yazılabilir
      // <koşul> ? <true> : <false>
      int toCompare = 17;
      string isTrue = toCompare == 17 ? "True" : "False";

      // While döngüsü
      int fooWhile = 0;
      while (fooWhile < 100)
      {
        //100 kere tekrarlanır, fooWhile 0->99
        fooWhile++;
      }

      // Do While Döngüsü
      int fooDoWhile = 0;
      do
      {
        //100 kere tekrarlanır, fooDoWhile 0->99
        fooDoWhile++;
      } while (fooDoWhile < 100);

      //for döngüsü yapısı => for(<başlangıç ifadesi>; <koşul>; <adım>)
      for (int fooFor = 0; fooFor < 10; fooFor++)
      {
        //10 kere tekrarlanır, fooFor 0->9
      }

      // For Each Döngüsü
      // foreach döngüsü yapısı => foreach(<yineleyici tipi> <yineleyici ismi> in <enumerable>)
      // foreach döngüsü, IEnumerable ya da IEnumerable<T> e dönüştürülmüş herhangi bir obje üzerinde döngü yapabilir
      // .Net framework üzerindeki bütün koleksiyon tiplerinden (Dizi, Liste, Sözlük...)
      // biri ya da hepsi uygulanarak gerçekleştirilebilir.
      // (ToCharArray() silindi, çünkü string'ler aynı zamanda IEnumerable'dır.)
      foreach (char character in "Hello World".ToCharArray())
      {
        //String içindeki bütün karakterler üzerinde döner
      }

      // Switch Case
      // Bir switch byte, short, char ve int veri tipleri ile çalışır.
      // Aynı zamanda sıralı tipler ile de çalışabilir.(Enum Tipleri bölümünde tartışıldı),
      // String sınıfı, ve bir kaç özel sınıf kaydırılır
      // basit tipler: Character, Byte, Short, and Integer.
      int month = 3;
      string monthString;
      switch (month)
      {
        case 1:
          monthString = "January";
          break;
        case 2:
          monthString = "February";
          break;
        case 3:
          monthString = "March";
          break;
        // Bir aksiyon için birden fazla durum atayabilirsiniz
        // Ancak, break olmadan yeni bir durum ekleyemezsiniz
        // (Eğer bunu yapmak istiyorsanız, goto komutu eklemek zorundasınız)
        case 6:
        case 7:
        case 8:
          monthString = "Summer time!!";
          break;
        default:
          monthString = "Some other month";
          break;
      }

      ///////////////////////////////////////
      // Veri Tipleri Dönüştürme ve Typecasting
      ///////////////////////////////////////

      // Veri Dönüştürme

      // String'i Integer'a Dönüştürme
      // bu başarısız olursa hata fırlatacaktır
      int.Parse("123");// "123" 'in Integer değerini döndürür

      // try parse hata durumunda değişkene varsayılan bir değer atamak için kullanılır
      // bu durumda: 0
      int tryInt;
      if (int.TryParse("123", out tryInt)) // Fonksiyon boolean'dır
        Console.WriteLine(tryInt);    // 123

      // Integer'ı String'e Dönüştürme
      // Convert sınıfı dönüştürme işlemini kolaylaştırmak için bir dizi metoda sahiptir
      Convert.ToString(123);
      // veya
      tryInt.ToString();
    }

    ///////////////////////////////////////
    // SINIFLAR - dosyanın sonunda tanımları görebilirsiniz
    ///////////////////////////////////////
    public static void Classes()
    {
      // Obje tanımlamalarını dosyanın sonunda görebilirsiniz

      // Bir sınıfı türetmek için new kullanın
      Bicycle trek = new Bicycle();

      // Obje metodlarını çağırma
      trek.SpeedUp(3); // Her zaman setter ve getter metodları kullanmalısınız
      trek.Cadence = 100;

      // ToString objenin değerini göstermek için kullanılır.
      Console.WriteLine("trek info: " + trek.Info());

      // Yeni bir Penny Farthing sınıfı türetmek
      PennyFarthing funbike = new PennyFarthing(1, 10);
      Console.WriteLine("funbike info: " + funbike.Info());

      Console.Read();
    } // Ana metodun sonu

    // KONSOLE BAŞLANGICI Bir konsol uygulaması başlangıç olarak mutlaka ana metod'a sahip olmalı
    public static void Main(string[] args)
    {
      OtherInterestingFeatures();
    }

    //
    // İLGİNÇ ÖZELLİKLER
    //

    // VARSAYILAN METOD TANIMLAMALARI

    public // Görünebilir
    static // Sınıf üzerinden obje türetmeden çağırılabilir
    int // Dönüş Tipi,
    MethodSignatures(
      int maxCount, // İlk değişken, int değer bekler
      int count = 0, // Eğer değer gönderilmezse varsayılan olarak 0 değerini alır
      int another = 3,
      params string[] otherParams // Metoda gönderilen diğer bütün parametreleri alır
    )
    { 
      return -1;
    }

    // Metodlar tanımlamalar benzersiz ise aynı isimleri alabilirler
    public static void MethodSignatures(string maxCount)
    {
    }

    // GENERIC'LER
    // TKey ve TValue değerleri kullanıcı tarafından bu fonksiyon çağırılırken belirtilir.
    // Bu metod Python'daki SetDefault'a benzer
    public static TValue SetDefault<TKey, TValue>(
      IDictionary<TKey, TValue> dictionary, 
      TKey key, 
      TValue defaultItem)
    {
      TValue result;
      if (!dictionary.TryGetValue(key, out result))
        return dictionary[key] = defaultItem;
      return result;
    }

    // Gönderilen objeleri daraltabilirsiniz
    public static void IterateAndPrint<T>(T toPrint) where T: IEnumerable<int>
    {
      // Eğer T IEnumerable ise tekrarlayabiliriz
      foreach (var item in toPrint)
        // Item bir int
        Console.WriteLine(item.ToString());
    }

    public static void OtherInterestingFeatures()
    {
      // İSTEĞE BAĞLI PARAMETRELER
      MethodSignatures(3, 1, 3, "Some", "Extra", "Strings");
      MethodSignatures(3, another: 3); // isteğe bağlı olanlar gönderilmedi

      // UZANTI METODLARI
      int i = 3;
      i.Print(); // Aşağıda tanımlandı

      // NULLABLE TYPES - veri tabanı işlemleri için uygun / return values
      // Herhangi bir değer tipi sonuna ? eklenerek nullable yapılabilir (sınıflar hariç)
      // <tip>? <değiken ismi> = <değer>
      int? nullable = null; // Nullable<int> için kısa yol
      Console.WriteLine("Nullable variable: " + nullable);
      bool hasValue = nullable.HasValue; // eğer null değilse true döner

      // ?? varsayılan değer belirlemek için söz dizimsel güzel bir özellik
      // bu durumda değişken null'dır
      int notNullable = nullable ?? 0; // 0

      // TİPİ BELİRTİLMEMİŞ DEĞİŞKENLER - compiler değişkenin tipini bilmeden çalışabilir:
      var magic = "magic is a string, at compile time, so you still get type safety";
      // magic = 9; string gibi çalışmayacaktır, bu bir int değil

      // GENERIC'LER
      //
      var phonebook = new Dictionary<string, string>() { 
        {"Sarah", "212 555 5555"} // Telefon rehberine bir kaç numara ekleyelim.
      };

      // Yukarıda generic olarak tanımlanan SETDEFAULT'u çağırma
      Console.WriteLine(SetDefault<string,string>(phonebook, "Shaun", "No Phone")); // Telefonu yok
      // TKey ve TValue tipini belirtmek zorunda değilsiniz
      Console.WriteLine(SetDefault(phonebook, "Sarah", "No Phone")); // 212 555 5555

      // LAMBDA IFADELERİ - satır içinde kod yazmanıza olanak sağlar
      Func<int, int> square = (x) => x * x; // Son T nesnesi dönüş değeridir
      Console.WriteLine(square(3)); // 9

      // TEK KULLANIMLIK KAYNAK YÖNETİMİ - Yönetilemeyen kaynakların üstesinden kolayca gelebilirsiniz.
      // Bir çok obje yönetilemeyen kaynaklara (dosya yakalama, cihaz içeriği, vb.)
      // IDisposable arabirimi ile erişebilir. Using ifadesi sizin için IDisposable objeleri temizler.
      using (StreamWriter writer = new StreamWriter("log.txt"))
      {
        writer.WriteLine("Nothing suspicious here");
        // Bu bölümün sonunda kaynaklar temilenir.
        // Hata fırlatılmış olsa bile.
      } 

      // PARALEL FRAMEWORK
      // http://blogs.msdn.com/b/csharpfaq/archive/2010/06/01/parallel-programming-in-net-framework-4-getting-started.aspx
      var websites = new string[] { 
        "http://www.google.com", "http://www.reddit.com", 
        "http://www.shaunmccarthy.com"
      };
      var responses = new Dictionary<string, string>();

      // Her istek farklı bir thread de işlem görecek 
      // bir sonraki işleme geçmeden birleştirilecek.
      Parallel.ForEach(websites, 
        new ParallelOptions() {MaxDegreeOfParallelism = 3}, // en fazla 3 thread kullanmak için
        website =>
      {
        // Uzun sürecek bir işlem yapın
        using (var r = WebRequest.Create(new Uri(website)).GetResponse())
        {
          responses[website] = r.ContentType;
        }
      });

      // Bütün istekler tamamlanmadan bu döndü çalışmayacaktır.
      foreach (var key in responses.Keys)
        Console.WriteLine("{0}:{1}", key, responses[key]);

      // DİNAMİK OBJELER (diğer dillerle çalışırken kullanmak için uygun)
      dynamic student = new ExpandoObject();
      student.FirstName = "First Name"; // Önce yeni bir sınıf tanımlamanız gerekmez!

      // Hatta metod bile ekleyebilirsiniz (bir string döner, ve bir string alır)
      student.Introduce = new Func<string, string>(
        (introduceTo) => string.Format("Hey {0}, this is {1}", student.FirstName, introduceTo));
      Console.WriteLine(student.Introduce("Beth"));

      // IQUERYABLE<T> - neredeyse bütün koleksiyonlar bundan türer, bu size bir çok
      // kullanışlı Map / Filter / Reduce stili metod sağlar.
      var bikes = new List<Bicycle>();
      bikes.Sort(); // Dizi sıralama
      bikes.Sort((b1, b2) => b1.Wheels.CompareTo(b2.Wheels)); // Wheels baz alınarak sıralama
      var result = bikes
        .Where(b => b.Wheels > 3) // Filters- chainable (bir önceki tipin IQueryable'ını döner)
        .Where(b => b.IsBroken && b.HasTassles)
        .Select(b => b.ToString()); // Map - sadece bunu seçiyoruz, yani sonuç bir IQueryable<string> olacak

      var sum = bikes.Sum(b => b.Wheels); // Reduce - koleksiyonda bulunan bütün wheel değerlerinin toplamı

      // Bike içindeki bazı parametreleri baz alarak bir liste oluşturmak
      var bikeSummaries = bikes.Select(b=>new { Name = b.Name, IsAwesome = !b.IsBroken && b.HasTassles });
      // Burada göstermek zor ama, compiler yukaridaki tipleri çözümleyebilirse derlenmeden önce tipi verebilir.
      foreach (var bikeSummary in bikeSummaries.Where(b => b.IsAwesome))
        Console.WriteLine(bikeSummary.Name);

      // ASPARALLEL
      // Linq ve paralel işlemlerini birleştirme
      var threeWheelers = bikes.AsParallel().Where(b => b.Wheels == 3).Select(b => b.Name);
      // bu paralel bir şekilde gerçekleşecek! Threadler otomatik ve sihirli bir şekilde işleri paylaşacak! 
      // Birden fazla çekirdeğiniz varsa büyük veri setleri ile kullanmak için oldukça uygun bir yapı.

      // LINQ - IQueryable<T> objelerini mapler ve saklar, gecikmeli bir işlemdir
      // e.g. LinqToSql - veri tabanını mapler, LinqToXml xml dökümanlarını mapler.
      var db = new BikeRepository();

      // işlem gecikmelidir, bir veri tabanı üzerinde sorgulama yaparken harikadır.
      var filter = db.Bikes.Where(b => b.HasTassles); // sorgu henüz çalışmadı
      if (42 > 6) // Filtreler eklemeye devam edebilirsiniz - ileri düzey arama fonksiyonları için harikadır
        filter = filter.Where(b => b.IsBroken); // sorgu henüz çalışmadı

      var query = filter
        .OrderBy(b => b.Wheels)
        .ThenBy(b => b.Name)
        .Select(b => b.Name); // hala sorgu çalışmadı

      // Şimdi sorgu çalışıyor, reader'ı açar ama sadece sizin sorgunuza uyanlar foreach döngüsüne girer.
      foreach (string bike in query) 
        Console.WriteLine(result);    }

  } // LearnCSharp sınıfının sonu

  // Bir .cs dosyasına diğer sınıflarıda dahil edebilirsiniz

  public static class Extensions
  {
    // UZANTI FONKSİYONLARI
    public static void Print(this object obj)
    {
      Console.WriteLine(obj.ToString());
    }
  }

  // Sınıf Tanımlama Sözdizimi:
  // <public/private/protected/internal> class <sınıf ismi>{
  //  //veri alanları, kurucular , fonksiyonlar hepsi içindedir.
  //  //Fonksiyonlar Java'daki gibi metod olarak çağırılır.
  // }

  public class Bicycle
  {
    // Bicycle'ın Alanları/Değişkenleri
    public int Cadence // Public: herhangi bir yerden erişilebilir
    {
      get // get - değeri almak için tanımlanan metod
      {
        return _cadence;
      }
      set // set - değer atamak için tanımlanan metod
      {
        _cadence = value; // Değer setter'a gönderilen value değeridir
      }
    }
    private int _cadence;

    protected virtual int Gear // Protected: Sınıf ve alt sınıflar tarafından erişilebilir
    {
      get; // bir üye alanına ihtiyacınız yok, bu otomatik olarak bir değer oluşturacaktır
      set;
    }

    internal int Wheels // Internal: Assembly tarafından erişilebilir
    {
      get;
      private set; // Nitelik belirleyicileri get/set metodlarında atayabilirsiniz
    }

    int _speed; // Her şey varsayılan olarak private'dır : Sadece sınıf içinden erişilebilir.
          // İsterseniz yinede private kelimesini kullanabilirsiniz.
    public string Name { get; set; }

    // Enum sabitler kümesinden oluşan bir değer tipidir.
    // Gerçekten sadece bir isim ile bir değeri tutmak için kullanılır. (aksi belirtilmedikçe bir int'dir).
    // İzin verilen enum tipleri şunlardır byte, sbyte, short, ushort, int, uint, long, veya ulong.
    // Bir enum aynı değeri birden fazla sayıda barındıramaz.
    public enum BikeBrand
    {
      AIST,
      BMC,
      Electra = 42, // bir isme tam bir değer verebilirsiniz
      Gitane // 43
    }
    // Bu tipi Bicycle sınıfı içinde tanımladığımız için bu bir bağımlı tipdir.
    // Bu sınıf dışında kullanmak için tipi Bicycle.Brand olarak kullanmamız gerekir

    public BikeBrand Brand; // Enum tipini tanımladıktan sonra alan tipini tanımlayabiliriz

    // Static üyeler belirli bir obje yerine kendi tipine aittir
    // Onlara bir obje referans göstermeden erişebilirsiniz:
    // Console.WriteLine("Bicycles created: " + Bicycle.bicyclesCreated);
    static public int BicyclesCreated = 0;

    // readonly değerleri çalışma zamanında atanır
    // onlara sadece tanımlama yapılarak ya da kurucular içinden atama yapılabilir
    readonly bool _hasCardsInSpokes = false; // read-only private

    // Kurucular sınıf oluşturmanın bir yoludur
    // Bu bir varsayılan kurucudur.
    public Bicycle() 
    {
      this.Gear = 1; // bu objenin üyelerine this anahtar kelimesi ile ulaşılır
      Cadence = 50; // ama her zaman buna ihtiyaç duyulmaz
      _speed = 5;
      Name = "Bontrager";
      Brand = BikeBrand.AIST;
      BicyclesCreated++;
    }

    // Bu belirlenmiş bir kurucudur. (argümanlar içerir)
    public Bicycle(int startCadence, int startSpeed, int startGear,
            string name, bool hasCardsInSpokes, BikeBrand brand) 
      : base() // önce base'i çağırın
    {
      Gear = startGear; 
      Cadence = startCadence;
      _speed = startSpeed;
      Name = name; 
      _hasCardsInSpokes = hasCardsInSpokes;
      Brand = brand;
    }

    // Kurucular zincirleme olabilir
    public Bicycle(int startCadence, int startSpeed, BikeBrand brand) :
      this(startCadence, startSpeed, 0, "big wheels", true, brand)
    {
    }

    // Fonksiyon Sözdizimi:
    // <public/private/protected> <dönüş tipi> <fonksiyon ismi>(<argümanlar>)

    // sınıflar getter ve setter'ları alanları için kendisi uygular
    // veya property'ler eklenebilir (C# da tercih edilen yol budur)

    // Metod parametreleri varsayılan değerlere sahip olabilir.
    // Bu durumda, metodlar bu parametreler olmadan çağırılabilir.
    public void SpeedUp(int increment = 1)
    {
      _speed += increment;
    }

    public void SlowDown(int decrement = 1)
    {
      _speed -= decrement;
    }

    // property'lerin get/set değerleri
    // sadece veri gerektiği zaman erişilebilir, kullanmak için bunu göz önünde bulundurun.
    // property'ler sadece get ya da set'e sahip olabilir veya ikisine birden
    private bool _hasTassles; // private değişken
    public bool HasTassles // public accessor
    {
      get { return _hasTassles; }
      set { _hasTassles = value; }
    }

    // Ayrıca tek bir satırda otomatik property tanımlayabilirsiniz. 
    // bu söz dizimi otomatik olarak alan oluşturacaktır.
    // Erişimi kısıtlamak için nitelik belirleyiciler getter veya setter'a ya da ikisine birden atanabilir:
    public bool IsBroken { get; private set; }

    // Property'ler otomatik eklenmiş olabilir
    public int FrameSize
    {
      get;
      // nitelik beliryecileri get veya set için tanımlayabilirsiniz
      // bu sadece Bicycle sınıfı Framesize değerine atama yapabilir demektir
      private set;
    }

    // Ayrıca obje üzerinde özel indeksleyici belirlemek mümkündür.
    // Tüm bunlar bu örnek için çok kullanışlı değil,
    // bicycle[0] ile ilk yolcu olan "chris" i almak mümkün veya
    // bicycle[1] = "lisa" ile yolcuyu atayabilirsiniz. (bariz quattrocycle)
    private string[] passengers = { "chris", "phil", "darren", "regina" }

    public string this[int i]
    {
      get {
        return passengers[i];
      }

      set {
        return passengers[i] = value;
      }
    }

    //Bu objenin nitelik değerlerini göstermek için bir metod.
    public virtual string Info()
    {
      return "Gear: " + Gear +
          " Cadence: " + Cadence +
          " Speed: " + _speed +
          " Name: " + Name +
          " Cards in Spokes: " + (_hasCardsInSpokes ? "yes" : "no") +
          "\n------------------------------\n"
          ;
    }

    // Metodlar static olabilir. Yardımcı metodlar için kullanışlı olabilir.
    public static bool DidWeCreateEnoughBycles()
    {
      // Bir static metod içinde sadece static sınıf üyeleri referans gösterilebilir
      return BicyclesCreated > 9000;
    } // Eğer sınıfınızın sadece static üyelere ihtiyacı varsa, sınıfın kendisini static yapmayı düşünebilirsiniz.


  } // Bicycle sınıfı sonu

  // PennyFarthing , Bicycle sınıfının alt sınıfıdır.
  class PennyFarthing : Bicycle
  {
    // (Penny Farthing'ler ön jantı büyük bisikletlerdir.
    // Vitesleri yoktur.)

    // Ana kurucuyu çağırmak
    public PennyFarthing(int startCadence, int startSpeed) :
      base(startCadence, startSpeed, 0, "PennyFarthing", true, BikeBrand.Electra)
    {
    }

    protected override int Gear
    {
      get
      {
        return 0;
      }
      set
      {
        throw new ArgumentException("You can't change gears on a PennyFarthing");
      }
    }

    public override string Info()
    {
      string result = "PennyFarthing bicycle ";
      result += base.ToString(); // Metodun temel versiyonunu çağırmak
      return result;
    }
  }

  // Arabirimler sadece üyelerin izlerini içerir, değerlerini değil.
  interface IJumpable
  {
    void Jump(int meters); // bütün arbirim üyeleri public'tir
  }

  interface IBreakable
  {
    bool Broken { get; } // arabirimler property'leri, metodları ve olayları içerebilir
  }

  // Sınıflar sadece tek bir sınıftan miras alabilir ama sınırsız sayıda arabirime sahip olabilir
  class MountainBike : Bicycle, IJumpable, IBreakable
  {
    int damage = 0;

    public void Jump(int meters)
    {
      damage += meters;
    }

    public bool Broken
    {
      get
      {
        return damage > 100;
      }
    }
  }

  /// <summary>
  /// LinqToSql örneği veri tabanına bağlanmak için kullanılır.
  /// EntityFramework Code First harika! (Ruby'deki ActiveRecord'a benzer, ama iki yönlü)
  /// http://msdn.microsoft.com/en-us/data/jj193542.aspx
  /// </summary>
  public class BikeRepository : DbSet
  {
    public BikeRepository()
      : base()
    {
    }

    public DbSet<Bicycle> Bikes { get; set; }
  }
} // namespace sonu

İşlenmeyen Konular

Daha Fazlasını Okuyun

C# Kodlama Adetleri


Bir öneriniz mi var? Belki bir düzeltme? Bir konu açın Github deposundan, ya da kendi PR'nizi hazırlayın!

Aslen katkıda bulunan Irfan Charania, ve güncelleştiren 2 geliştirici(ler).